Bewindvoering

Verzoek tot onderbewindstelling en/of mentorschap

Een verzoek om onder bewind gesteld te worden gaat over het algemeen vrijwillig en via de kantonrechter met het aanvraagformulier “Verzoek tot onderbewindstelling en/of mentorschap”. Als u bij ons onder bewind wilt komen kunt u zelf een afspraak met ons maken voor een kennismakingsgesprek. Soms wordt deze afspraak door uw hulpverlener voor u gemaakt. Tijdens het intakegesprek informeren wij u over onze werkwijze en de manier van samenwerking en vragen wij naar de belangrijkste zaken over uw financiële situatie. Als tijdens het kennismakingsgesprek duidelijk is geworden dat u onder bewind gesteld wil worden vullen wij samen met u het aanvraagformulier voor de rechtbank in en stellen wij een Plan van aanpak op. Na het opsturen van de aanvraag kan het nog wel 6 tot 8 weken duren voordat BBT zijn werk kan doen. De rechter dient namelijk een “beschikking” af te geven waarin hij uitspreekt dat u bij BBT bewindvoering onder bewind staat. Soms moet u daarvoor naar de kantonrechter om uw situatie toe te lichten. In dat geval gaan wij samen met u naar de rechtbank.

Pas als de beschikking is afgegeven kunnen wij uw financiële situatie overnemen waarbij wij in eerste instantie uw financiële situatie gaan stabiliseren. Dat wil zeggen; alle vaste lasten worden vanaf datum Beschikking betaald en u krijgt volgens afspraak wekelijks een geldbedrag om uw boodschappen te doen.


Stabilisatiefase

De bewindvoerder moet zo snel mogelijk grip krijgen op uw financiële situatie. Daarom wordt uw bank geïnformeerd dat u onder bewind staat en wordt er geregeld dat u niet meer zelf bij uw bankrekening kan komen en wordt uw bankpas geblokkeerd. Uw rekening wordt een zogenaamde “Beheerrekening” op uw eigen naam. De bewindvoerder “beheert” deze rekening en zorgt er voor dat alle inkomsten waar u recht op heeft op deze rekening wordt gestort en hij betaalt van deze rekening al uw vaste lasten zoals huur, energie en water, zorgverzekering etc. Gelijktijdig wordt er bij de bank een extra rekening geopend met een nieuwe bankpas voor uzelf. Op deze zgn.  “Leefgeldrekening” wordt wekelijks een vast bedrag gestort voor uw levensonderhoud. Indien nog niet aanwezig zal er ook een spaarrekening geopend worden.

Let op: Hoewel u niet meer bij uw eigen geld kan komen, blijft het wel gewoon uw geld en staan de bankrekeningen op uw naam. De bewindvoerder bepaalt wat er met het geld gebeurd.


Postadres en schuldenlijst

Wij sturen alle instanties waar u mee te maken heeft een brief (met de beschikking) waarin wij hen mededelen dat u bij ons onder bewind staat en dat zij hun brieven in het vervolg naar BBT bewindvoering moeten sturen. Het is daarom belangrijk dat u de bewindvoerder informeert met welke instanties u te maken heeft, of heeft gehad. Ook is het van belang dat u alle bij u bekend zijnde schuldeisers aan de bewindvoerder doorgeeft zodat zij ook weten dat zij voortaan hun aanmaningsbrieven en dergelijke naar BBT bewindvoering moeten sturen en niet meer naar u. Gelijktijdig kan de bewindvoerder een schuldenoverzicht voor u samenstellen (zie ook bij schulden). U zal merken dat u steeds minder post gaat krijgen en minder bezoek van een incassobureau of deurwaarder. Als u toch nog post krijgt kunt u die gemakkelijk doorsturen naar het kantoor van BBT bewindvoering.


Meer inkomsten en/of minder uitgaven?

In deze “stabilisatiefase” zal de bewindvoerder onderzoeken of er mogelijkheden zijn om uw inkomsten te verruimen. U heeft misschien recht op (meer) zorg- of huurtoeslag, op bijzondere bijstand of moet de zgn. beslagvrije voet worden verhoogd. Tevens zal de bewindvoerder proberen de uitgavenpost te verlagen. U kunt misschien kwijtschelding krijgen voor (gemeentelijke) belastingen. Beslagleggingen op inkomsten kunnen teruggedraaid of verminderd worden etc.


Budgetplan en schuldenlijst

U mag verwachten dat na 2 tot 3 maanden duidelijk is wat uw inkomsten en uitgaven zijn. Dit wordt met u besproken in de vorm van een Boedelbeschrijving waarvan een kopie naar de rechtbank gestuurd wordt. In deze boedelbeschrijving staat het budgetplan. Dit is een overzicht van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven en laat zien welke ruimte er overblijft voor “leefgeld” en/of het oplossen van (kleine) schulden. Indien er sprake is van schulden zal het schuldenoverzicht ook in de boedelbeschrijving opgenomen worden. De schuldenlijst is dan nog wel aan veranderingen onderhevig omdat vaak nog niet alle schuldeisers hebben gereageerd op onze brief, of schuldeisers nog niet bekend zijn en omdat schulden hoger worden door renteberekening en invorderingskosten.


Schulden en schuldsanering

Meestal is er sprake van schulden bij bewindvoering. Vaak zelfs van problematische schulden als de schulden niet in drie jaar afgelost kunnen worden. Als bewindvoerder gaan wij tijdens de stabilisatiefase ook inventariseren wat uw schuldenlast is. Wij sturen al uw schuldeisers een brief dat zij in het vervolg alleen contact met ons op moeten nemen en niet meer met u en wij vragen ze een schuldopgave te doen. Als alle schulden bekend zijn zal de bewindvoerder, indien mogelijk betalingsregelingen afsluiten om uw schulden af te lossen. Als blijkt dat de schulden te hoog zijn en niet binnen drie jaar afgelost kunnen worden komt u mogelijk in aanmerking voor een schuldsaneringstraject welke door uw gemeente wordt uitgevoerd. Dit is een traject van 3 jaar waarin u een deel van uw schulden afbetaalt en het restant van de schulden na die 3 jaar wordt kwijtgescholden. BBT bewindvoering helpt u om de schuldsanering via de gemeente aan te vragen en tot een goed einde te brengen.


Voorzettingsfase

Als bewindvoerder dienen wij op de eerste plaats verantwoording af te leggen aan u als klant. Jaarlijks bespreken we daarom met u persoonlijk hoe u er voor staat met betrekking tot uw vermogen, inkomsten, uitgaven en schulden. Deze gegevens staan genoteerd in het verslag Rekening en Verantwoording” waarvan, net als bij de boedelbeschrijving een kopie naar de rechtbank wordt gestuurd als het met u is besproken en u akkoord gaat met het verslag. Vanzelfsprekend kan de bewindvoerder ook eerder met u een afspraak maken om uw situatie te bespreken. Dat kan op uw verzoek of op verzoek van de bewindvoerder om een (gewijzigde) situatie met u door te spreken.


Financiële zelfredzaamheid

Vaak is bewindvoering een tijdelijke maatregel en is het de bedoeling dat u uiteindelijk weer zelf uw geldzaken gaat beheren. Een afgeleide taak van de bewindvoerder is “de financiële zelfredzaamheid van de cliënt bevorderen”. Gedurende het beschermingsbewind zal de bewindvoerder met u afspraken maken hoe hier vorm aan gegeven kan worden.


Bewindvoering opheffen

Het eerdere verzoek om onder bewind te komen heeft u vrijwillig gedaan maar betekent niet dat u dit zomaar kan laten beëindigen omdat de uitspraak voor onbepaalde tijd is afgegeven. Om het bewind op te heffen kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal advies vragen aan de bewindvoerder over het voornemen het beschermingsbewind op te heffen. Het is  daarom verstandig dit verzoek eerst met de bewindvoerder te bespreken en na gezamenlijk overleg in te dienen. Het verzoek kan dan gelijk met de goedkeuring van de bewindvoerder ingediend worden. In sommige gevallen zal de bewindvoerder bedenkingen hebben tegen het opheffen van het bewind. In die situaties zal er een mondelinge behandeling plaatsvinden op de rechtbank door de kantonrechter.

Als het bewind is opgeheven staat u er namelijk weer helemaal alleen voor. Om te voorkomen dat u meteen weer in uw oude situatie terugvalt biedt BBT bewindvoering (tegen betaling) nazorg aan. Nazorg houdt in dat u in de periode na het bewind (maandelijks) wordt begeleid om zo geheel zelfstandig uw administratie naar behoren te kunnen voeren.